Villkor för reklam

(The Gear Loop) - Pocket-lint Ltd är ett företag registrerat i England och Wales. Vårt organisationsnummer är 5237480 och vårt säte är 1 St Peters Square, Manchester M2 3DE, Storbritannien. ("vi" och "oss"). Vårt momsnummer är GB876571380. Detta är de villkor enligt vilka vi kommer att leverera kommersiella tjänster till dig som företag ("du").

-

Definitioner

I dessa villkor har följande termer följande betydelser:

"Kommersiell(a) tjänst(er)" avser de tjänster som vi tillhandahåller dig enligt en beställning, inklusive vår visningsannonsering, sponsrade artiklar, innehållsskapande, videoskapande och andra kommersiella erbjudanden, t.ex. reklampelare. Det omfattar alla typer och format.

"Annonsör" är en part som ingår ett avtal om kommersiella tjänster med oss;

"Annonsörens material": material som levereras till oss (inklusive kopior och kreativt material) med avseende på en eller flera kommersiella tjänster;

"Addendum för dataskydd för kommersiella tjänster": de villkor som anges på https://www.pocket-lint.com/info/policies eller på en annan plats där vi från tid till annan tillhandahåller sådana villkor;

"Commercial Services Tag Management Addendum": de villkor som anges på https://www.pocket-lint.com/info/policies eller på en annan plats där vi från tid till annan tillhandahåller sådana villkor;

"Agentur": en reklambyrå eller en medieköpare som placerar kommersiella tjänster för en tredjepartsannonsörs räkning;

"kund hos byrån": den fysiska eller juridiska person för vars räkning en byrå tillhandahåller kommersiella tjänster;

Med "avtal" avses dessa villkor, beställningen och alla dokument som anges i någon av dem som införlivade genom hänvisning, inklusive tillämpliga kommersiella tjänster och specifikationsblad. Om du tillhandahåller kopior och/eller andra instruktioner som inte ingår i en beställning ska de inte anses utgöra en del av dessa villkor;

"Arbetsdagar": varje dag utom lördag, söndag, juldag, långfredag eller en lagstadgad bankdag i England och Wales;

"Avgifter": de överenskomna avgifterna baserade på det överenskomna priset för de kommersiella tjänsterna;

"Konfidentiell information": information av operativ, administrativ, finansiell eller affärsmässig karaktär som kommer i en parts besittning enligt eller i samband med dessa villkor och som (a) identifieras som konfidentiell för den andra parten; eller b) rimligen bör betraktas som konfidentiell för den andra parten (oavsett om den är identifierad som konfidentiell eller inte), och ska i alla fall omfatta i) all information som rör en part, inklusive information om en parts affärsverksamhet, verksamhet, personal, kunder, produkter, affärsplaner, affärsutveckling, ekonomi, marknadsföringsplaner, ledningssystem, nya affärsmöjligheter, idéer, know-how, processer, policyer och/eller förfaranden;

"dataskyddslagar": alla tillämpliga dataskyddsrelaterade lagar och myndighetskrav, i deras ändrade, utvidgade eller omarbetade lydelse från tid till annan, inklusive följande: (i) dataskyddsförordningen, (ii) EG-direktiv 2002/58/EG om integritet och elektronisk kommunikation, (iii) alla lokala lagar och förordningar som genomför, ger verkan åt eller kompletterar (i) och (ii), alla riktlinjer och vägledning som utfärdats av nationella tillsynsmyndigheter med avseende på (i) till (iii) (inklusive);

"Digitala medier": webbplatser, mobilappar, skrivbordsappar, surfplattorappar och alla andra medier för överföring av kommersiella tjänster i digitalt format;

"GDPR: EG-förordning 2016/679 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter.

"IP" avser alla rättigheter till programvara, uppfinningar, patent, upphovsrätt, designrättigheter, varumärken och handelsnamn, databasrättigheter, domännamn, servicemärken, affärshemligheter, know-how, rättigheter till konfidentiell information och andra immateriella rättigheter (vare sig de är registrerade eller oregistrerade) samt alla ansökningar och registreringar, utvidgningar och förnyelser av sådana rättigheter eller någon av dem, var som helst i världen;

"Lagar" avser alla tillämpliga lagar, förordningar, domstolsbeslut, branschkoder, branschregler och/eller branschvägledning (oavsett om det är i Storbritannien och/eller andra jurisdiktioner där en annons kommer att visas), inklusive (men begränsat till) (a) Financial Services Act 2012, (b) dataskyddslagarna, (c) UK Code of Non-Broadcast Advertising (den brittiska koden för icke-sänd reklam), Sales Promotion and Direct Marketing, och alla andra tillämpliga koder som står under den allmänna tillsynen av Advertising Standards Authority eller Trading Standards, och motsvarigheten till någon av de föregående i varje relevant jurisdiktion, och d) när det gäller en annons som avser postordervaror, Safe Home Ordering Protection Scheme (systemet för skydd vid beställning av hemleveranser);

"Beställning": en beställning av kommersiella tjänster som du gör hos oss i enlighet med punkt 1 i dessa villkor;

"Person: innefattar alla fysiska personer, företag, bolag, partnerskap, LLP eller andra enheter eller sammanslutningar (med eller utan bolagsform), inklusive statliga eller statliga organisationer, byråer och avdelningar samt kvangos;

"personuppgifter: alla personuppgifter, enligt definitionen i artikel 4 i GDPR, som är föremål för överföring av personuppgifter;

"Överföring av personuppgifter" har den betydelse som anges i punkt 6.1 i dessa villkor;

"Spec Sheet (Spec Sheet): det dokument som avser relevant media för den kommersiella tjänsten och som innehåller tekniska och stilistiska specifikationer och relaterad information, inklusive ytterligare villkor som är tillämpliga på relevant media;

"Startdatum": det datum då dessa villkor undertecknas av båda parter eller, om de inte undertecknas, det datum då vi först accepterar din beställning av kommersiella tjänster;

"Tagg": HTML-, JavaScript-, URL- eller annan kod (inklusive efterföljande kod) som infogas eller bäddas in i kommersiella tjänster och/eller våra digitala medier, och annan teknik som har en liknande funktion (t.ex. SDK:er och fingeravtryck från enheter), och alla taggar eller fyrar (t.ex. en transparent 1×1, pixel- eller .gif-fil) som kallas av sådan kod, och/eller annan teknik som har en liknande funktion;

"Taggleverantör" är en tredjepartsleverantör eller underleverantör som direkt eller indirekt anlitas av dig (eller av din byrå, om du är en annonsör, eller av den relevanta annonsören om du är en byrå) och som tillhandahåller annonstekniska tjänster till dig eller din byrå (beroende på vad som är tillämpligt) genom användning av taggar;

"Virus" är varje sak eller anordning (inklusive, men inte begränsat till, programvara, kod, skadlig kod, skadlig kod, adware, bit torrents, filer eller program) som kan a) förhindra, försämra eller på annat sätt negativt påverka driften av datorprogramvara, hårdvara eller nätverk, utrustning eller nätverk för telekommunikationstjänster eller någon annan tjänst eller anordning, (b) förhindra, försämra eller på annat sätt negativt påverka tillgången till eller driften av program eller data (antingen genom att omorganisera, ändra eller radera programmet eller data helt eller delvis eller på annat sätt), och/eller (c) förhindra, försämra eller på annat sätt negativt påverka våra webbplatser, medier och/eller användarupplevelsen.

Orden "inklusive", "inkludera", "i synnerhet", "till exempel" och liknande ord eller uttryck är illustrativa och är inte avsedda att på något sätt begränsa innebörden eller tolkningen av föregående ord, och de ord som följer efter dem ska inte tolkas så att de är begränsade till samma klass som de föregående orden när en vidare tolkning är möjlig.

Rubriker och underrubriker får inte användas vid tolkningen.

Hänvisningar till dessa villkor eller till något annat dokument avser dessa villkor eller det dokumentet i dess nuvarande lydelse och i dess ändrade, kompletterade, varierade, modifierade, förnyade, ersatta eller förlängda lydelse.

En hänvisning till en lag eller en lagstadgad bestämmelse ska, om inte annat anges, tolkas som att den inkluderar en hänvisning till all underordnad lagstiftning (enligt definitionen i avsnitt 21(1) i Interpretation Act 1978) som från tid till annan har utfärdats i enlighet med lagen eller den lagstadgade bestämmelsen, oavsett om det är före, på eller efter startdatumet, och

En hänvisning till branschregler, branschkoder eller branschvägledning ska, om inte annat anges, tolkas som en hänvisning till branschregler, branschkoder eller branschvägledning som gäller på startdatumet och som från tid till annan ändras eller konsolideras, ersätts, återinförs eller ersätts (oavsett om det sker med eller utan ändring) på eller efter startdatumet.

 1. Beställning av en beställning

1.1 Om du vill köpa kommersiella tjänster från oss kommer vi att komma överens med dig om vilken beställning du vill göra. Vårt godkännande av din beställning sker (a) när vi accepterar den via e-post eller röstsamtal, (b) när vi placerar en Kommersiella tjänster enligt dina instruktioner, (c) när en beställning fylls i online, eller (d) (om vi använder ett beställningsformulär), när beställningen har undertecknats av våra auktoriserade representanter, vid vilken tidpunkt ett avtal träder i kraft mellan dig och oss.

1.2 Varje gång en beställning accepteras ska den införlivas i och omfattas av de villkor som anges i dessa villkor och eventuella tillägg till dessa villkor. Dessa villkor, eventuella tillägg till dem och den relevanta beställningen ska utgöra ett "avtal" mellan dig och oss. Dessa villkor ska ha företräde framför villkoren i en beställning och/eller andra villkor som du försöker ålägga oss, utom i den utsträckning som en beställning uttryckligen åsidosätter dessa villkor skriftligen med en specifik hänvisning till den specifika klausul i dessa villkor som beställningen försöker åsidosätta.

1.3 Varje beställning träder i kraft när den godkänns och förblir i kraft tills de sista planerade kommersiella tjänsterna i beställningen har uppfyllts, såvida den inte sägs upp eller förnyas av antingen dig eller oss i enlighet med villkoren. Uppsägning eller upphörande av en beställning ska inte påverka fortsättningen av någon annan beställning, om inte annat anges i dessa villkor eller om parterna uttryckligen kommit överens om det som en del av den aktuella beställningen.

1.4 Acceptans av en beställning ska inte (om inte annat uttryckligen anges) påverka eventuella rättigheter, skyldigheter och/eller rättsmedel som både du och vi kan ha och som har uppstått oberoende av varandra enligt dessa villkor.

 1. Kommersiella tjänster

2.1 Vi ska göra rimliga ansträngningar för att tillhandahålla de kommersiella tjänsterna i enlighet med dessa villkor och relevanta beställningar. Om vi utför en kommersiell tjänst innebär detta inte på något sätt att vi har godkänt att (a) du har uppfyllt dina skyldigheter enligt dessa villkor, eller (b) att vi avstår från våra rättigheter och rättsmedel enligt dessa villkor.

2.2 Vi kan vägra att driva kommersiella tjänster av någon anledning efter eget gottfinnande.

2.3 Tiden är inte av avgörande betydelse och tidsgränserna för de kommersiella tjänsterna är endast uppskattningar.

2.4 Vi garanterar inte:

2.4.1 att de kommersiella tjänsterna kommer att utföras på ett avtalat eller föreslaget datum och/eller klockslag;

2.4.2 (a) att det finns utrymme tillgängligt för kommersiella tjänster på ett visst datum och/eller en viss tid, eller (b ) att kommersiella tjänster kommer att utföras i det överenskomna utrymmet eller på den överenskomna platsen;

2.4.3 Placering av kommersiella tjänster, antingen absolut eller i förhållande till andra kommersiella tjänster, kopior eller andra objekt;

2.4.4 ordalydelsen och kvaliteten på de kommersiella tjänsterna som tillhandahålls, och

2.4.5 att det kommer att finnas kontinuerlig och oavbruten tillgång för användare av sådana medier.

2.5 Vi förbehåller oss rätten att:

2.5.1 ändra, avbryta och/eller skjuta upp planerade kördatum;

2.5.2 avvisa, inte köra, ta bort, inte publicera, avbryta, avbryta och/eller ändra positionen eller tidpunkten för en kommersiell tjänst;

2.5.3 göra (eller kräva att du gör) korrigeringar och/eller ändringar av kommersiella tjänster som vi anser vara lämpliga (efter eget gottfinnande). Detta kan vara (utan begränsning) för att se till att den kommersiella tjänsten (a) överensstämmer med stilen och/eller ämnet för det digitala medium i vilket den är bokad att visas, (b) inte strider mot dessa villkor, (c) överensstämmer med de garantier du ger oss enligt dessa villkor och/eller (d) överensstämmer med den tekniska specifikation som anges i beställningen och i tillämpliga specifikationsblad. Om du underlåter att ändra kopian av den kommersiella tjänsten eller annonsörsmaterialet eller inte ändrar det på ett sätt som vi är nöjda med, förbehåller vi oss rätten att inte köra den kommersiella tjänsten;

2.5.4 ändra annonser genom att beskära, överlagra, minska eller öka storleken, konfigurera om, samplucka om eller omdisponera för användning och/eller redigering i våra digitala medier;

2.5.5 inte publicera en annons som inte uppfyller någon teknisk specifikation som anges i det tillämpliga specifikationsbladet, eller när du inte har betalat några belopp som ska betalas enligt dessa villkor eller på annat sätt är i dröjsmål med att fullgöra några betalningsskyldigheter gentemot oss (enligt dessa villkor eller på annat sätt); och

2.5.6 dra tillbaka en kommersiell tjänst om en domstol, en tillsynsmyndighet eller ett statligt organ meddelar dig och/eller oss att den kommersiella tjänsten inte överensstämmer med tillämpliga lagar och föreskrifter eller kräver att den dras tillbaka.

2.6 Du ska (a) samarbeta fullt ut med oss, våra dotterbolag, agenter, tjänstemän, direktörer, anställda, oberoende entreprenörer och/eller rådgivare, i varje fall i den utsträckning som rimligen krävs av oss, och (b) ge oss, våra dotterbolag, agenter, tjänstemän, direktörer, anställda, oberoende entreprenörer och/eller rådgivare sådan hjälp som rimligen krävs av oss.

 1. Annonsörens material

3.1 Annonsörens material måste uppfylla våra krav, inklusive men inte begränsat till de krav som anges i ett tillämpligt Spec Sheet.

 1. Fel

4.1 Du ska meddela oss om eventuella fel i en publicerad kommersiell tjänst så snart det är praktiskt möjligt.

4.2 Om en publicerad kommersiell tjänst innehåller ett väsentligt fel som enbart beror på en handling eller underlåtenhet från vår sida ska vi arbeta för att rätta till felet så snabbt som möjligt. Detta ska vara ditt enda rättsmedel.

 1. Garantier

5.1 Du garanterar, representerar och åtar dig att vid tidpunkten för din anslutning till dessa villkor och/eller när du köper kommersiella tjänster från eller levererar reklammaterial till oss (i tillämpliga fall):

5.1.1 oavsett om du är en agentur eller inte, är du behörig och har erhållit alla nödvändiga tillstånd, rättigheter och auktorisationer för att ingå dessa villkor, köpa kommersiella tjänster, fullgöra dina skyldigheter och ge oss de rättigheter (särskilt de som anges i paragraf 8.1) som anges i dessa villkor;

5.1.2 om du är en agent, har du fått alla nödvändiga samtycken och godkännanden från din agentklient och försäkrat dig om att din agentklient är auktoriserad och har fått alla godkännanden enligt klausul 5.1.1 ovan;

5.1.3 Om du är en agent har du skriftligen meddelat oss detta faktum och du har gett oss identiteten på din agentklient eller samtycker till att göra det omedelbart på begäran;

5.1.4 Annonsörmaterial som du tillhandahåller oss (inklusive det som tillhandahålls oss av din agentklient) och/eller kommersiella tjänster ska:

5.1.4.1 vara korrekt, fullständig, sann och inte vilseledande;

5.1.4.2 inte bryter mot någon tillämplig lag;

5.1.4.3 inte vara olaglig, förtalande, ärekränkande, obscent, pornografisk, oanständig, oanständig, suggestiv, trakasserande, hotfull, inkräktande på privatlivet eller publicitetsrättigheter, kränkande, uppviglande och/eller bedräglig;

5.1.4.4.4 inte utgöra, uppmuntra eller tillhandahålla instruktioner för ett brott eller brott mot avtal eller annan förpliktelse för någon person, kränka någon persons rättigheter eller bryta mot något avtal eller någon juridisk skyldighet för någon person, eller på annat sätt skapa ansvar, oavsett om det gäller avtal, skadeståndsskyldighet, brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt;

5.1.4.5 inte innehålla innehåll som gör eller kan göra intrång i tredje parts immateriella rättigheter;

5.1.4.6 inte innehålla innehåll som utger sig för att vara en person eller juridisk enhet eller som på annat sätt felaktigt framställer din eller din byråklients anknytning till en person eller juridisk enhet;

5.1.4.7 inte innehålla oönskade kampanjer riktade till en specifik mottagare eller användare eller politiska kampanjer;

5.1.4.8 inte innehåller information som vi anser vara (enligt vårt enda och absoluta gottfinnande) privat och konfidentiell information från tredje part;

5.1.4.9 inte användas eller tillhandahållas i en form som ligger utanför de specifikationer som tillåts för den i specifikationsbladet;

5.1.4.10 inte innehåller virus, och

5.1.4.11 inte innehålla innehåll som (enligt vår absoluta bedömning) är stötande eller som kan utsätta oss, våra koncernbolag och/eller en tredje part för skada eller ansvar av något slag.

5.1.5 du har fått alla nödvändiga samtycken från (a) alla levande personer vars namn och/eller bild (helt eller delvis) eller andra personuppgifter finns i Annonsörens material och/eller den kommersiella tjänsten, och (b) dödsboet eller representanter för alla avlidna personer där samtycke krävs för att lagligt använda eller antyda någon koppling till eller stöd från den avlidna personen, och i synnerhet användningen av en bild.

5.2 Vi garanterar att vi har laglig rätt att ingå dessa villkor.

5.3 Förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor lämnar vi inga garantier av något slag, vare sig underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, inklusive garantier för tillfredsställande kvalitet, säljbarhet, icke överträdelse eller lämplighet för ett visst ändamål. Vi garanterar inte att resultaten av de kommersiella tjänsterna kommer att vara oavbrutna eller felfria.

 1. Dataskydd

6.1 Vardera parten kan, i samband med de kommersiella tjänsterna, från tid till annan:

6.1.1 dela personuppgifter med;

6.1.2 avslöja eller överföra personuppgifter till; eller

6.1.3 göra personuppgifter tillgängliga för insamling av,

den andra parten och/eller en tredjepartsleverantör eller underleverantör, inklusive en taggleverantör, som anlitas av den andra parten ("överföring av personuppgifter").

6.2 Varje part ska uppfylla sina respektive skyldigheter enligt tillägget om dataskydd för kommersiella tjänster i samband med överföring av personuppgifter.

6.3 Utöver klausul 6.2, när en överföring av personuppgifter underlättas av användningen (av dig eller en taggleverantör) av en eller flera taggar i samband med kommersiella tjänster som visas på våra digitala medier, ska varje part uppfylla sina respektive skyldigheter enligt tillägget för tagghantering för kommersiella tjänster.

6.4 I händelse av konflikt eller inkonsekvens mellan (1) vårt tillägg om dataskydd, (2) vårt tillägg om tagghantering eller (3) dessa villkor ska dokumenten ha företräde i den ordningen.

 1. Avgifter och betalning

7.1 För att undvika tvivel måste en byrå betala våra avgifter i enlighet med dessa villkor, oavsett om byrån har fått betalning från sin byråkund eller inte.

7.2 Om du underlåter att betala förfallna belopp ("skuld") har vi rätt att inleda ett förfarande mot dig utan förvarning för att driva in skulden, oavsett vad som sägs i paragraf 13.2.

7.3 Om inte annat skriftligen överenskommits:

7.3.1 Vi kommer att utfärda en faktura och betalningen ska ske på det datum eller inom den tidsfrist som anges på fakturan/IO vid bokningstillfället.

7.3.2 Vi kan efter eget gottfinnande dela upp en beställning av kommersiella tjänster i mer än en faktura som sammanlagt uppgår till de relevanta beloppen som ska betalas för beställningen;

7.3.3 Om du underlåter att betala något belopp när det förfaller till betalning är du skyldig att betala (a) en administrationsavgift och (b) ränta (som löper dagligen) på det obetalda beloppet, i varje fall i enlighet med lagen om försenad betalning av kommersiella skulder (ränta) från 1998 (oavsett om den är tillämplig på dessa villkor eller inte) från och med förfallodagen för betalningen, både efter och före en dom eller ett beslut;

7.3.4 alla och/eller alla kostnader och utgifter som vi ådragit oss (inklusive juridiska kostnader och utgifter) för att driva in belopp som ska betalas enligt en obetald faktura ska kunna drivas in från dig; och

7.3.5 alla belopp som du ska betala enligt dessa villkor ska betalas i den överenskomna valutan enligt avtalet, till det bankkonto som anges på fakturan och är exklusive alla skatter, avgifter eller liknande statliga avgifter, inklusive mervärdesskatt eller försäljningsskatt som vi ska lägga till enligt gällande skattesats.

7.3.6 Alla kommersiella tjänster kommer att omfattas av en hanteringsavgift på 5 % (fem procent) som läggs till IO/fakturan vid bokningstillfället.

7.4 Alla belopp som ska betalas enligt dessa villkor ska betalas i sin helhet utan kvittning, motkrav, avdrag eller källsortering (förutom avdrag eller källsortering av skatt som krävs enligt lag).

7.5 Om du bryter mot denna paragraf 7 kan vi säga upp dessa villkor omedelbart genom att ge dig ett skriftligt meddelande.

 1. Immateriella rättigheter

8.1 All IP i Annonsörens material är och förblir din egendom (eller lämplig tredje parts rättighetsinnehavare, i förekommande fall). Du beviljar härmed (och ska se till att bevilja) en oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande och evig licens till oss för att använda IP i Annonsörmaterial i syfte att fullgöra våra skyldigheter och utöva våra rättigheter enligt dessa villkor.

8.2 All IP (förutom tredje parts IP) som uppstår till följd av eller i samband med vårt tillhandahållande av de kommersiella tjänsterna enligt dessa villkor är och förblir vår egendom (eller lämplig tredje parts rättighetsinnehavare, i förekommande fall) ("Pocket-lint Ltd IP"). Under förutsättning att du följer dessa villkor (inklusive dina betalningsskyldigheter enligt punkt 7) beviljar vi dig härmed (och ska se till att du beviljas) en begränsad, återkallelig, icke-exklusiv licens under den tidsperiod som dessa villkor gäller för att använda Pocket-lint Ltd:s immateriella rättigheter enbart för att fullgöra dina skyldigheter enligt dessa villkor.

8.3 Om du bryter mot denna paragraf 8 har vi rätt att omedelbart säga upp dessa villkor genom att ge dig ett skriftligt meddelande.

8.4 Du ska fullt ut och effektivt ersätta och hålla oss och våra koncernbolag skadeslösa mot alla förluster, åtgärder, kostnader (inklusive juridiska avgifter och utlägg på advokat- och klientbasis), anspråk, krav, böter, skadestånd och skulder, oavsett karaktär, som uppstått eller lidits av eller gjorts mot oss och/eller våra koncernbolag, oavsett om de är förutsebara eller inte, och som uppstår direkt eller indirekt, helt eller delvis, till följd av eller i samband med påståenden om att (a) vår och/eller våra koncernbolags användning av annonsörsmaterialet och/eller (b) de kommersiella tjänsterna gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

 1. Konfidentiell information

9.1 Både du och vi kan få ("mottagande part") konfidentiell information från varandra ("utlämnande part") före eller efter startdatumet för dessa villkor. Den mottagande parten ska (a) hålla den konfidentiella informationen konfidentiell, (b) inte avslöja den konfidentiella informationen till någon annan person annat än med föregående skriftligt samtycke från den avslöjande parten eller i enlighet med klausul 9.2 eller 9.3, och (c) inte använda den konfidentiella informationen i något annat syfte än för att fullgöra sina förpliktelser eller åtnjuta sina rättigheter enligt dessa villkor ("tillåtet syfte").

9.2 Den mottagande parten får lämna ut konfidentiell information till sina egna tjänstemän, direktörer, anställda, entreprenörer och rådgivare som rimligen behöver få kännedom om den för det tillåtna ändamålet (var och en av dem en "tillåten tredje part"), förutsatt att den mottagande parten förblir ansvarig gentemot den utlämnande parten för den tillåtna tredje partens handlingar, underlåtenhet och efterlevnad av villkoren i denna paragraf 9, som om den tillåtna tredje parten vore den mottagande parten (och en part i dessa villkor). Den mottagande parten ska se till att varje tillåten tredje part får kännedom om och uppfyller alla den mottagande partens sekretessförpliktelser enligt denna klausul 9.

9.3 Om det krävs enligt lag kan den mottagande parten avslöja konfidentiell information till en domstol eller en tillsynsmyndighet eller ett organ, förutsatt att den mottagande parten (om det är lagligt tillåtet) i rimlig tid meddelar den avslöjande parten och samarbetar med den avslöjande partens försök att få ett beslut om sekretess för sådan information.

 1. Uppsägning

10.1 Vi kan säga upp dessa villkor eller en beställning med verkan när som helst genom att ge dig ett skriftligt meddelande.

10.2 Vi har rätt att säga upp dessa villkor eller en beställning omedelbart genom skriftligt meddelande när du bryter mot någon bestämmelse i detta avtal som uttryckligen ger oss rätt att säga upp avtalet.

10.3 En part har rätt att omedelbart säga upp dessa villkor eller en beställning genom att skriftligen meddela den andra parten, om den andra parten (a) begår ett väsentligt brott mot dessa villkor och underlåter att avhjälpa detta brott inom 15 arbetsdagars skriftlig underrättelse om detta brott, eller (b) begår ett väsentligt brott mot dessa villkor som inte kan avhjälpas.

10.4 En part ska ha rätt att omedelbart säga upp dessa villkor eller en beställning genom att skriftligen meddela den andra parten om den andra parten (a) upphör eller hotar att upphöra med sin verksamhet eller i stort sett hela sin verksamhet, annat än i syfte att genomföra en sammanslagning eller rekonstruktion utan insolvens, eller b) får en ansökan om likvidation inlämnad eller träder i likvidation, antingen tvångsvis eller frivilligt (annat än för sammanslagning eller rekonstruktion utan insolvens) eller gör en överenskommelse med sina borgenärer eller ansöker om ett förvaltningsbeslut eller får en konkursförvaltare eller förvaltare utsedd för någon av sina tillgångar, eller en domstol eller skiljeman med befogenhet att besluta om detta, fastställer att gäldenären inte kan betala sina skulder.

 1. Konsekvenser av upphörande och uppsägning

11.1 I händelse av att dessa villkor upphör att gälla eller sägs upp ska alla beställningar som då finns på plats också upphöra att gälla. Utgång eller uppsägning av en enskild beställning ska inte (om inte annat anges i dessa villkor) på annat sätt påverka dessa villkor och/eller andra beställningar som då är i kraft.

11.2 Utgång eller uppsägning ska inte påverka andra rättigheter eller åtgärder som du eller vi kan ha rätt till, och inte heller påverkar de uppkomna rättigheterna och skyldigheterna för någon av oss, eller ikraftträdandet eller fortsättningen av någon bestämmelse i dessa villkor som är avsedd (uttryckligen eller underförstått) att träda i kraft eller fortsätta att gälla vid eller efter ett sådant utgång eller en sådan uppsägning.

11.3 När dessa villkor löper ut eller sägs upp:

11.3.1 Du ska betala alla avgifter för kommersiella tjänster som har tillhandahållits fram till (och inklusive) utgångs- eller uppsägningsdatumet men som inte har betalats;

11.3.2 den licens som vi beviljat dig enligt paragraf 8.2 ska omedelbart upphöra att gälla;

11.3.3 den licens som du beviljat oss enligt klausul 8.1 ska fortsätta att gälla; och

 1. Ansvar

12.1 Varken du eller vi ska utesluta eller begränsa vårt ansvar för (a) dödsfall eller personskador orsakade av vårdslöshet, (b) bedrägeri och/eller bedräglig vilseledande representation.

12.2 Du får inte utesluta eller begränsa ditt ansvar enligt de ersättningar som du ger enligt avtalet.

12.3 Du ska fullt ut och effektivt ersätta oss och hålla oss skadeslösa mot alla förluster, åtgärder, kostnader (inklusive juridiska avgifter och utlägg på advokat- och klientbasis), anspråk, krav, böter, skadestånd och skulder, oavsett karaktär, som uppkommit eller lidits av eller gjorts mot oss, vare sig de är förutsebara eller inte, och som uppstår direkt eller indirekt, helt eller delvis, på grund av eller i samband med brott mot avtalet.

12.4 Vi ska inte (vare sig genom avtal, skadestånd, vårdslöshet, lagstadgad skyldighet eller på annat sätt) vara ansvariga gentemot dig enligt avtalet för följdskador, indirekta eller särskilda skador (inklusive indirekt förlust av vinst och indirekt förlust av intäkter).

12.5 Med förbehåll för klausulerna 12.1 och 12.4 får vårt maximala samlade ansvar gentemot dig enligt avtalet (oavsett om det uppstår genom avtal, skadestånd, vårdslöshet, lagstadgad skyldighet eller på annat sätt) inte överstiga de avgifter som du betalat till oss under de 12 månaderna före den tidpunkt då anspråket uppstod.

 1. Allmänt

13.1 Meddelanden. Alla meddelanden (inklusive eventuella fakturor) enligt dessa villkor ska vara skriftliga och skickas till den adress som mottagaren anger. Alla meddelanden kan levereras via e-post, av en välrenommerad kurirfirma eller per post. Meddelandet ska anses ha lämnats om det skickas via e-post inom 12 timmar efter leverans till avsändarens Internetleverantör, förutsatt att inget meddelande om leveransfel har mottagits inom denna tid, om det skickas via budfirma vid leverans och om det skickas via post 2 arbetsdagar efter det att meddelandet postades.

13.2 Tvister. Om en tvist uppstår mellan oss på grund av eller i samband med dessa villkor ska våra respektive representanter träffas inom 5 arbetsdagar efter mottagandet av ett skriftligt meddelande om en sådan tvist, i ett försök att lösa tvisten. Om tvisten inte har lösts inom 5 arbetsdagar efter detta möte ska tvisten hänskjutas till våra respektive högsta chefer (eller deras utsedda företrädare) som ska träffas inom 5 arbetsdagar efter hänskjutningen för att försöka lösa tvisten. Om tvisten inte kan lösas trots att den följer den process som anges ovan, kan någon av oss hänskjuta ärendet till domstolarna. Denna klausul ska inte hindra vare sig dig eller oss från att inleda ett förfarande i en fråga där någon av parterna har rimlig anledning att göra det för att undvika skada på sin verksamhet eller för att skydda eller bevara en eventuell rätt till åtgärder, eller från att ansöka om eller erhålla nödåtgärder eller interimistiska åtgärder.

13.3 Force Majeure. Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig för förseningar eller underlåtenhet att fullgöra någon eller några av våra skyldigheter som uppstår till följd av eller kan hänföras till strejker, lockouter eller andra arbetskonflikter, kärnkraftsolyckor eller naturkatastrofer, krig eller terroristverksamhet, upplopp, oroligheter, skadegörelse (med undantag för skadegörelse som involverar den berörda partens eller dess underleverantörers anställda), efterlevnad av lagar eller statliga order, regler, föreskrifter eller anvisningar som träder i kraft efter detta avtals datum, olyckshändelse, haveri av anläggningar eller maskiner, brand, översvämning, storm eller leverantörers eller underleverantörers försummelse och, om de ligger utanför den förhindrade partens rimliga kontroll, alla andra handlingar, händelser, försummelser eller olyckor ("Force Majeure-händelse"). Under sådana omständigheter ska vi ha rätt till en rimlig förlängning av tiden för att fullgöra sådana skyldigheter. Om perioden av försening eller utebliven fullgörelse fortsätter i 30 eller fler kalenderdagar kan du säga upp dessa villkor genom att ge oss 5 arbetsdagar skriftligt varsel.

13.4 Publicitet. Du samtycker till att vi har rätt att hänvisa till dig (eller, i tillämpliga fall, den annonsör som den kommersiella tjänsten avser) som kund i försäljnings- och marknadsföringslitteratur (inklusive webbplatser) och reproducera din (eller, i tillämpliga fall, den annonsör som den kommersiella tjänsten avser) rådande logotyp eller varumärke enbart i det syftet.

13.5 Tredje parts rättigheter. Om det inte uttryckligen anges är ingen bestämmelse i dessa villkor verkställbar av, eller avsedd att gynna, någon person (inklusive, men inte begränsat till, en byråkund) som inte är part i dessa villkor.

13.6 Överlåtelse och underleverans. Dessa villkor är personliga för dig. Du får inte överlåta, delegera, underleverera, överföra, ta betalt eller på annat sätt förfoga över alla eller några av dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor utan vårt skriftliga samtycke i förväg. Ett sådant samtycke ska inte befria dig från något ansvar eller någon skyldighet enligt dessa villkor, och du ska vara ansvarig för dina underleverantörers handlingar, underlåtenheter, försummelser och/eller försummelser lika fullständigt som om de vore dina egna. Vi kan när som helst tilldela, delegera, lägga ut underleverantörer, överföra, ta betalt eller på annat sätt förfoga över alla eller några av våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor utan ditt föregående skriftliga samtycke.

13.7 Ändringar och ändringar. Ingen påstådd ändring eller variation av dessa villkor ska vara effektiv om den inte är skriftlig, hänvisar specifikt till dessa villkor och är undertecknad av en auktoriserad representant för var och en av parterna i dessa villkor. Varje ändring av dessa villkor som parterna skriftligen kommit överens om ska (om inte annat anges i ändringen) anses gälla endast för beställningar som ingås efter datumet för ändringen.

13.8 Uppdelbarhet. Om en domstol anser att någon bestämmelse i dessa villkor inte kan verkställas ska bestämmelsen anses vara ändrad i den utsträckning som krävs och på ett sätt som överensstämmer med parternas avsikter för att göra den och avtalet fullt verkställbara. Om någon bestämmelse i dessa villkor inte är verkställbar ska detta inte påverka de övriga bestämmelserna.

13.9 Inget avstående. En försening i utövandet, eller underlåtenhet att utöva, någon rättighet eller åtgärd i samband med dessa villkor ska inte fungera som ett avstående från denna rättighet eller åtgärd. Ett avstående från en rätt att kräva efterlevnad av en bestämmelse i dessa villkor i något fall ska inte fungera som ett avstående från ytterligare utövande eller verkställighet av den rätten. Att avstå från en överträdelse ska inte innebära att man avstår från att göra någon efterföljande överträdelse. Inget avstående i samband med dessa villkor ska under alla omständigheter vara effektivt om det inte är skriftligt och uttryckligen hänvisar till denna klausul.

13.10 Ytterligare garantier. Varje part ska göra och utföra, eller se till att göra och utföra, alla handlingar och/eller dokument som rimligen begärs av den andra parten för att genomföra och ge full effekt åt villkoren i dessa villkor.

13.11 Kumulativa åtgärder. Rättsmedlen enligt dessa villkor är kumulativa och inget rättsmedel utesluter något annat rättsmedel, utom när det uttryckligen anges.

13.12 Motparter. Dessa villkor kan ingås i ett obegränsat antal motstycken och av parterna på separata motstycken, vilka alla tillsammans utgör ett och samma instrument.

13.13 Parternas ställning. Ingenting i dessa villkor ska skapa, eller anses skapa, ett partnerskap eller samriskföretag eller ett förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare eller huvudman och agent mellan parterna.

13.14 Hela avtalet. Dessa villkor anger parternas hela överenskommelse i fråga om dess föremål och ersätter alla tidigare överenskommelser eller avtal mellan parterna, vare sig de är muntliga eller skriftliga. Ingenting i dessa villkor ska dock begränsa eller utesluta ansvar för bedrägeri eller bedräglig vilseledande representation.

13.5 Tillämplig lag och jurisdiktion. Dessa villkor och alla tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dem, oavsett om det rör sig om avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt, ska regleras av och tolkas i enlighet med Englands lagar, och ska vara föremål för exklusiv jurisdiktion av de engelska domstolarna, som parterna oåterkalleligen underkastar sig.